St. John's Catholic Church
2955 St Joseph
Logandale, NV 89021
702-398-3998